BIP - historia zmian: Polityka jakości

Polityka jakości IJHARS

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) jest centralną jednostką administracji rządowej, podległą ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

 

IJHARS, realizując w sposób profesjonalny i bezstronny ustawowe zadania, chroni interesy ekonomiczne konsumentów poprzez wykrywanie zafałszowań artykułów rolno-spożywczych, zapobieganie nieuczciwej konkurencji oraz promocję żywności wysokiej jakości.

 

Kierownictwo i pracownicy IJHARS deklarują podejmowanie działań antykorupcyjnych oraz bezwzględne przestrzeganie norm prawnych i etycznych zapewniając realizację zadań zgodnie z ideą „IJHARS Urzędem Wolnym od Korupcji”. W tym celu został wdrożony i jest stale doskonalony system zapewniający niezależność kierownictwa i pracowników od jakichkolwiek komercyjnych, finansowych lub innych nacisków
i wpływów zewnętrznych oraz wewnętrznych, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na jakość ich pracy.

 

IJHARS zdefiniowała następujące strategiczne cele jakościowe:

 • przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej,
 • zapewnienie stałego rozwoju potencjału analitycznego laboratoriów,
 • zapewnienie efektywnej współpracy i aktywnego udziału Polski w pracachKomisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz organów Unii Europejskiej.

 

Powyższe cele są realizowane poprzez:

 • przeprowadzanie kontroli w sposób jednolity, profesjonalny i skuteczny,
 • wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętą strategią Państwa w zakresie zwalczania korupcji,
 • wnikliwe i rzetelne rozpatrywanie skarg, wniosków, odwołań i zażaleń,
 • współpracę z urzędami centralnymi, wojewódzkimi organami administracji zespolonej, organami innych inspekcji, agencjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozarządowymi organizacjami branżowymi,
 • stały rozwój pracowników, podnoszenie ich wiedzy i umiejętności,
 • racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz posiadanym mieniem,
 • zapewnienie właściwych procesów komunikacji w IJHARS,
 • kształtowanie etycznej postawy pracowników,
 • identyfikację i monitorowanie wszystkich procesów realizowanych w Inspekcji pod kątem ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych i podejmowanie w przypadku wystąpienia ryzyka odpowiednich środków zaradczych,
 • zapewnienie jawności i przejrzystości działania z zachowaniem ochrony informacji ustawowo chronionej,
 • ciągłe doskonalenie funkcjonującego systemu zarządzania jakością, poprzez podejmowanie działań usprawniających.

 

Pracownicy IJHARS są świadomi istoty i ważności wykonywanych zadań oraz z pełnym zaangażowaniem realizują Politykę Jakości w tym działania antykorupcyjne, przez co umacniają zaufanie klientów do Inspekcji. Polityka Jakości jest systematycznie sprawdzana pod względem jej przydatności w realizacji zadań i celów IJHARS.

Najwyższe kierownictwo IJHARS deklaruje osobiste zaangażowanie w utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością, w tym procesu zarządzania systemem antykorupcyjnym, opartego na wymaganiach normy PN - EN ISO 9001:2009.

Główny Inspektor JHARS- Andrzej Romaniuk
Zastępca Głównego Inspektora JHARS– Magdalena Swiderska
Dyrektor Generalny GIJHARS- Ewa Krzyżewska- Kuran

 

Certyfikat jakości ISO 9001