UWAGA!
Informujemy, iż z dniem 11 grudnia 2020 r. strona Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie została przeniesiona do serwisu Gov.pl
Adres nowej strony: https://www.gov.pl/web/wijhars-rzeszow
Wszystkie informacje i postępowania po 11 grudnia 2020 r. będą publikowane wyłącznie na portalu Gov.pl.

BIP - historia zmian: Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI
1. Przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków:
•    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
•    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
W Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych                    w Rzeszowie postępowanie w sprawach skarg i wniosków dodatkowo reguluje Instrukcja BKW-01-IR-01 z dnia 20.08.2012 r. Rozpatrywanie skarg, skarg konsumenckich                       i wniosków kierowanych do wojewódzkich inspektorów JHARS wydana przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która obowiązuje od 20.08.2012 r.
2. Miejsce przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:
•    W Inspektoracie przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków odbywa się codziennie                   w godzinach urzędowania, tj. od 7.30 do 15.30. Natomiast Podkarpacki Wojewódzki Inspektor raz w tygodniu , tj. w każdy poniedziałek, przyjmuje w sprawach skarg i wniosków również po godzinach urzędowania, tj. od 14.30 do 16.30.
•    korespondencyjnie - za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej, ustnie do protokołu lub elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego  Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na platformie e-PUAP (adres pocztowy: ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów faks: 17 853 34 38 lub 17 861 17 57                 e-mail: wirzeszow@ijhars.gov.pl
•    telefonicznie - dzwoniąc do sekretariatu (nr tel. 17 853 34 38).
3. Rozpatrywanie skarg, skarg konsumenckich i wniosków kierowanych do Podkarpackiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Podkarpacki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rozpatruje:
SKARGI, których przedmiotem może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw.
SKARGI KONSUMENCKIE, których przedmiotem może być jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych oraz innych produktów podlegających kontroli lub nadzorowanych przez  Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zgodnie z ustawowymi kompetencjami.
WNIOSKI, których przedmiotem może być w szczególności sprawa ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Przekazując skargę lub wniosek niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji, a w przypadku skargi konsumenckiej również wskazane: nazwy produktu będącego przedmiotem skargi, numeru partii produkcyjnej, nazwy producenta (dane zawarte na opakowaniu lub etykiecie) oraz cech jakościowych produktu lub oznakowania, które zadaniem osoby wnoszącej skargę są niewłaściwe. Do skargi konsumenckiej nie należy dołączać produktu, ponieważ jakość handlowa sprawdzona zostanie między innymi na podstawie badań laboratoryjnych próbki pobranej podczas kontroli u producenta.
Skargi i wnioski bez imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji (tzw. anonimowe) pozostawia się bez rozpoznania - zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).