UWAGA!
Informujemy, iż z dniem 11 grudnia 2020 r. strona Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie została przeniesiona do serwisu Gov.pl
Adres nowej strony: https://www.gov.pl/web/wijhars-rzeszow
Wszystkie informacje i postępowania po 11 grudnia 2020 r. będą publikowane wyłącznie na portalu Gov.pl.

BIP - historia zmian: Informacje o Inspekcji

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - funkcjonująca od 1 stycznia 2003 roku - powstała na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577).

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:
• Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy pomocy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych;
• wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jako kierownika wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wchodzących w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.
Główny Inspektor koordynuje i nadzoruje działalność Inspekcji.

IJHARS w ramach urzędowej kontroli żywności w Polsce chroni nie tylko interesy konsumentów i producentów żywności, ale uczestniczy również – jako wyspecjalizowana jednostka podległa Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w realizacji polityki żywnościowej kraju. Kontrole jakości handlowej produktów stanowią istotny element systemu gwarantowania jakości żywności wprowadzanej do obrotu oraz bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów i producentów.

Działania IJHARS obejmują przede wszystkim ochronę konsumentów i walkę z zafałszowaniami na rynku produktów żywnościowych, eliminację nieuczciwej konkurencji producenckiej oraz promocję jakości polskiej żywności poprzez propagowanie znaków i certyfikatów jakości. System kontroli żywności IJHARS zapewnia konsumentom dostęp do rzetelnych informacji na temat artykułów rolno-spożywczych oraz zapobiega nieuczciwym praktykom rynkowym. Ułatwia on również wymianę handlową – zarówno z państwami trzecimi, jak i na obszarze jednolitego rynku wewnętrznego UE.