UWAGA!
Informujemy, iż z dniem 11 grudnia 2020 r. strona Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie została przeniesiona do serwisu Gov.pl
Adres nowej strony: https://www.gov.pl/web/wijhars-rzeszow
Wszystkie informacje i postępowania po 11 grudnia 2020 r. będą publikowane wyłącznie na portalu Gov.pl.

BIP - historia zmian: Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014
roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Komórką wyznaczoną w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w
Rzeszowie do realizacji zadań wskazanych w ustawie jest Wydział Administracji.

Petycje kierowane do WIJHARS w Rzeszowie można nadsyłać:

    pocztą tradycyjną na adres:
    Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
    ul. Lubelska 46
    35-233 Rzeszów
    pocztą elektroniczną na adres: wirzeszow@ijhars.gov.pl
    doręczać osobiście do WIJHARS w Rzeszowie, ul.Lubelska 46, w godzinach 7.30 – 15.30 od
    poniedziałku do piątku.

Prosimy o oznaczenie przesyłek dopiskiem „PETYCJE”

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

    - imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu,
mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać
reprezentującą ją osobę;
    - jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w
formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
    - wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: „może być
żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w
sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji
adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez
rozpoznania.
 
 
Więcej na temat petycji można znaleźć na stronie www.petycje.edu.pl