BIP - historia zmian: Polityka jakości

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) jest centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.
IJHARS, realizując w sposób profesjonalny i bezstronny ustawowe zadania, chroni interesy ekonomiczne konsumentów poprzez wykrywanie zafałszowań artykułów rolno-spożywczych, zapobieganie nieuczciwej konkurencji oraz promocję żywności wysokiej jakości.

IJHARS zdefiniowała następujące strategiczne cele jakościowe:
• przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości,
• zapewnienie stałego rozwoju potencjału analitycznego laboratoriów,
• zapewnienie efektywnej współpracy i aktywnego udziału Polski w pracach Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, Europejskiej Komisji
  Gospodarczej ONZ, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz organów Unii Europejskiej.

Powyższe cele są realizowane poprzez:
• przeprowadzanie kontroli w sposób jednolity, profesjonalny i skuteczny,
• znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa,
• wnikliwe i rzetelne rozpatrywanie skarg, wniosków, odwołań i zażaleń,    
• współpracę z urzędami centralnymi, wojewódzkimi organami administracji zespolonej, organami innych inspekcji, agencjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozarządowymi organizacjami branżowymi,
• stały rozwój pracowników, podnoszenie ich wiedzy i umiejętności,
• racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz posiadanym mieniem,
• zapewnienie właściwych procesów komunikacji w IJHARS,
• ciągłe doskonalenie funkcjonującego systemu jakości, poprzez podejmowanie działań usprawniających.
Pracownicy IJHARS są świadomi istoty i ważności wykonywanych zadań oraz z pełnym zaangażowaniem realizują Politykę Jakości, przez co umacniają zaufanie klientów do Inspekcji. Polityka Jakości jest systematycznie sprawdzana pod względem jej przydatności w realizacji celów IJHARS.
Najwyższe kierownictwo IJHARS deklaruje osobiste zaangażowanie w utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy PN – EN ISO 9001:2001.