UWAGA!
Informujemy, iż z dniem 11 grudnia 2020 r. strona Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie została przeniesiona do serwisu Gov.pl
Adres nowej strony: https://www.gov.pl/web/wijhars-rzeszow
Wszystkie informacje i postępowania po 11 grudnia 2020 r. będą publikowane wyłącznie na portalu Gov.pl.

Obowiązki przedsiębiorców - import

Kontrola jakości handlowej produktów w imporcie jest kontrolą obligatoryjną, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz. U. z 2013r. poz 174).

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy może być dokonywana w oddziałach lub miejscach wyznaczonych na terenie działania wojewódzkiego inspektora będącego organem Inspekcji.

Kontrola jakości artykułów rolno - spożywczych sprowadzanych z zagranicy może zostać przeprowadzona po uprzednim złożeniu zgłoszenia do kontroli. Zgłoszenia należy dokonać
w oddziale granicznym lub właściwym wojewódzkim inspektoracie. Może być ono przekazane faksem.

W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor sporządza protokół kontroli. Kontrola jakości handlowej przeprowadzana jest na zgodność z przepisami o jakości handlowej oraz deklaracją producenta lub wprowadzającego do obrotu. Protokół kontroli stanowi podstawę do objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.

W przypadku konieczności wykonania badań laboratoryjnych artykuły mogą być za zgodą organu celnego:
  1. składowane w miejscu i na warunkach określonych przez organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, do czasu uzyskania wyników badań pobranych przez ten organ próbek, albo
  2. skierowane do miejsca przeznaczenia i poddane badaniom laboratoryjnym przez właściwy miejscowo organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości handlowej towaru sprowadzanego z zagranicy wojewódzki inspektor w drodze decyzji administracyjnej zakazuje wprowadzenia tego artykułu do obrotu. Oryginał decyzji przekazany do urzędu celnego stanowi podstawę do nadania przesyłce przeznaczenia celnego – powrotny wywóz lub nakazanie jej zniszczenia.

Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie

Informację wprowadził: Beata Miąsik

Data wytworzenia: 08-04-2014

Opublikowane przez: Beata Miąsik

Historia zmian:

16-03-2017 - Wijhars Rzeszów Podgląd

Powrót Zapisz pdf