Nowe przepisy dotyczące jakości handlowej ziemniaków

Informuję, że w dniu 26 maja 2019 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 754).

Głównym wymogiem wprowadzanym ww. aktem prawnym jest podawanie w oznakowaniu ziemniaków informacji dotyczących państwa pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi państwa pochodzenia.

W dniu 14 lutego 2019 r. weszło w życie zmienione rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz. U. Nr 194, poz. 1900 z poźn. zm.).

Celem zmiany przepisów było m. in. uzupełnienie skrótu nazwy „ziemniaki wczesne” poprzez wprowadzenie skrótu dla powszechnie stosowanej w Polsce nazwy ziemniaki „młode”.

Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia: „Określa się szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej ziemniaków zebranych na początku sezonu zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się, przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu, zwanych dalej „ziemniakami wczesnymi (ziemniakami młodymi)”.

Oznakowanie ziemniaków innych niż sadzeniaki po zmianie przepisów  powinno zawierać co najmniej:
o    Nazwę żywności: np. ziemniaki wczesne, ziemniaki młode, ziemniaki jadalne.
o    Nazwę lub firmę i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym,
o    Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców PIORIN lub rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego UE: (1) producenta lub (2) producenta i „dystrybutora/-ów” lub (3) dystrybutora.
o    Masa netto.
o    Numer partii.
o    Kraj pochodzenia, wraz z wizerunkiem flagi państwa pochodzenia (flaga Polska),
o    Warunki przechowywania (jeżeli produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania).
Opakowanie z ziemniakami powinno być właściwie oznakowane. Etykieta może mieć dowolną formę, np. prostej naklejki lub etykietki (karteczki).

Oznakowanie ziemniaków innych niż sadzeniaki umieszczane jest:
•    na każdym opakowaniu jednostkowym (worek, skrzynka, skrzynia paletowa, itp.), lub
•    jeśli ziemniaki przewożone są luzem, na przewożących je środkach transportu lub na towarzyszącym im dokumencie handlowym, jeśli informacje zawarte w tym dokumencie handlowym umożliwiają identyfikację środka transportu.

Informacje dotyczące oznakowania ziemniaków na opakowaniu lub etykiecie podaje się w sposób zapewniający wyraźną czytelność, z użyciem znaków o rozmiarze czcionki, której wysokość x wynosi co najmniej 1,2 mm wg załącznika IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.
Rozmiar czcionki przy masie netto co najmniej 6 mm.
Stan na 20.05.2019 r.

Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie

Informację wprowadził: Stanisław Kostka

Data wytworzenia: 22-05-2019

Opublikowane przez: Stanisław Kostka

Powrót Zapisz pdf