Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

1. Przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późń. zm.)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

W Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie postępowanie
w sprawach skarg i wniosków dodatkowo reguluje Instrukcja BKW-01-IR-01 z dnia 01.01.2016 r. Rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do wojewódzkich inspektorów JHARS wydana przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która obowiązuje od 01.01.2016 r.

2. Miejsce przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:

 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor raz w tygodniu, tj. w każdy poniedziałek, przyjmuje w sprawach skarg i wniosków również po godzinach urzędowania, tj. od 14.30 do 16.30.
W przypadku nieobecności Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora osoby przyjmowane są przez osobę upoważnioną przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora.

Komórką organizacyjną koordynującą przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg  i wniosków  w IJHARS w Rzeszowie jest  Wydział Administracji – Sekretariat   (parter pok. Nr 3)

W Inspektoracie przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków odbywa się codziennie   w godzinach urzędowania, tj. od 7.00 do 15.00 przez:

  • Kierownika Wydziału Kontroli oraz pracowników załatwiających sprawy,
  • Kierownika Wydziału Nadzoru oraz pracowników załatwiających sprawy.
Skargi i wnioski można składać również
 
 

3. Rozpatrywanie skarg, skarg konsumenckich i wniosków kierowanych do Podkarpackiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi
w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji
i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Podkarpacki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rozpatruje:

SKARGI, których przedmiotem może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy
i pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw. 

SKARGI KONSUMENCKIE, których przedmiotem może być jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych oraz innych produktów podlegających kontroli lub nadzorowanych przez  Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zgodnie z ustawowymi kompetencjami.

WNIOSKI, których przedmiotem może być w szczególności sprawa ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przekazując skargę lub wniosek niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji,
a w przypadku skargi konsumenckiej również wskazane: nazwy produktu będącego przedmiotem skargi, numeru partii produkcyjnej, nazwy producenta (dane zawarte na opakowaniu lub etykiecie) oraz cech jakościowych produktu lub oznakowania, które zadaniem osoby wnoszącej skargę są niewłaściwe. Do skargi konsumenckiej nie należy dołączać produktu, ponieważ jakość handlowa sprawdzona zostanie między innymi na podstawie badań laboratoryjnych próbki pobranej podczas kontroli u producenta.

Skargi i wnioski bez imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji (tzw. anonimowe) pozostawia się bez rozpoznania - zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie

Informację wprowadził: Beata Miąsik

Data wytworzenia: 15-04-2014

Opublikowane przez: Beata Miąsik

Historia zmian:

15-04-2014 - Beata Miąsik Podgląd

Powrót Zapisz pdf