Polityka jakości

Polityka jakości IJHARS

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) jest jednostką administracji rządowej, podległą ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

IJHARS, realizując w sposób profesjonalny i bezstronny ustawowe zadania, chroni interesy ekonomiczne konsumentów poprzez wykrywanie artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości, w tym zafałszowanych, zapobieganie nieuczciwej konkurencji oraz zapewnienie żywności odpowiedniej jakości.

Kierownictwo i pracownicy IJHARS deklarują bezwzględne przestrzeganie norm prawnych i etycznych zapewniając realizację zadań zgodnie z ideą „IJHARS Urzędem Wolnym od Korupcji”, jak również niezależność od jakichkolwiek nacisków i wpływów, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na jakość ich pracy.

IJHARS zdefiniowała następujące strategiczne cele jakościowe:

 • przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej, w tym zafałszowanych
 • zapewnienie stałego rozwoju potencjału analitycznego laboratoriów,
 • zapewnienie efektywnej współpracy i aktywnego udziału Polski w pracach Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz organów Unii Europejskiej.

Powyższe cele są realizowane poprzez:

 • wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętą strategią Państwa w zakresie przeciwdziałania korupcji,
 • przeprowadzanie kontroli w sposób jednolity, profesjonalny i skuteczny,
 • wnikliwe i rzetelne rozpatrywanie skarg, wniosków, odwołań i zażaleń,
 • zapewnienie jawności i przejrzystości działania z zachowaniem ochrony informacji ustawowo chronionej,
 • racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz posiadanym mieniem,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami administracji publicznej, jednostkami badawczymi i naukowymi, krajowymi organizacjami branżowymi oraz z organizacjami międzynarodowymi i instytucjami Unii Europejskiej,
 • stały rozwój zawodowy pracowników, poszerzanie ich wiedzy i umiejętności,
 • zapewnienie właściwych procesów komunikacji w IJHARS,
 • kształtowanie etycznej postawy pracowników,
 • monitorowanie wszystkich zidentyfikowanych procesów realizowanych w Inspekcji pod kątek osiągania zamierzonych celów
  i wyników
 • identyfikację, analizę oraz ocenę występujących ryzyk i pojawiających się szans oraz podejmowanie działań w odpowiedzi na nie,
 • ciągłe doskonalenie wdrożonego i utrzymywanego systemu zarządzania jakością, poprzez podejmowanie działań usprawniających działanie Inspekcji.

Pracownicy IJHARS są świadomi istoty i ważności wykonywanych zadań, swojego wkładu w skuteczność systemy zarządzania jakością oraz z pełnym zaangażowaniem realizują Politykę Jakości, przez co umacniają zaufanie klientów i interesariuszy do Inspekcji. Najwyższe kierownictwo IJHARS deklaruje swoją odpowiedzialność za utrzymanie skutecznego systemu zarządzania jakością i ciągłe jego doskonalenie oraz spełnianie mających zastosowanie wymagań, w tym: przepisów prawnych i normy PN - EN ISO 9001:2015 oraz wymagań wewnętrznych.

W imieniu Najwyższego Kierownictwa IJHARS:

 

 

Dyrektor Generalny - Ewa Krzyżewska- Kuran

Zastępca Głównego Inspektora – Magdalena Swiderska

Główny Inspektor - Andrzej Romaniuk

 

Certyfikat jakości ISO 9001Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie

Informację wprowadził: Beata Miąsik

Data wytworzenia: 01-04-2014

Opublikowane przez: Beata Miąsik

Historia zmian:

21-06-2020 - Stanisław Kostka Podgląd

21-06-2020 - Stanisław Kostka Podgląd

21-06-2020 - Stanisław Kostka Podgląd

02-08-2018 - Stanisław Kostka Podgląd

21-03-2018 - Stanisław Kostka Podgląd

10-04-2017 - Marek Szpunar Podgląd

10-04-2017 - Marek Szpunar Podgląd

10-04-2017 - Marek Szpunar Podgląd

03-04-2017 - Marek Szpunar Podgląd

03-04-2017 - Marek Szpunar Podgląd

01-04-2014 - Beata Miąsik Podgląd

01-04-2014 - Beata Miąsik Podgląd

01-04-2014 - Beata Miąsik Podgląd

01-04-2014 - Beata Miąsik Podgląd

01-04-2014 - Beata Miąsik Podgląd

01-04-2014 - Beata Miąsik Podgląd

01-04-2014 - Beata Miąsik Podgląd

01-04-2014 - Beata Miąsik Podgląd

01-04-2014 - Beata Miąsik Podgląd

Powrót Zapisz pdf