UWAGA!
Informujemy, iż z dniem 11 grudnia 2020 r. strona Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie została przeniesiona do serwisu Gov.pl
Adres nowej strony: https://www.gov.pl/web/wijhars-rzeszow
Wszystkie informacje i postępowania po 11 grudnia 2020 r. będą publikowane wyłącznie na portalu Gov.pl.

Ogłoszenie nr: 159168 - oferta pracy Inspektor

 

 Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 159168

 Data ukazania się ogłoszenia: 04-04-2014

 Na stanowisko: inspektor w Wydziale Nadzoru

 Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w  Rzeszowie, 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46.

 Status:Nabór zakończony

 Wyniki naboru: Kandydat: Zofia Wilk, Stalowa Wola

 Data publikacji wyniku: 20-05-2014 r.

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Rzeszowie

 

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • w Wydziale Nadzoru
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje prawidłowości dokonywanych transakcji finansowych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej z wyłączeniem refundacji eksportowych oraz działań objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Kontroluje producentów i przetwórców ekologicznych w ramach sprawowanego przez IJHARS nadzoru w rolnictwie ekologicznym, mającej na celu sprawdzenie prawidłowości kontroli przeprowadzanych przez jednostki certyfikujące (JC) u ekologicznych producentów rolnych oraz czy prowadzona przez tych producentów produkcja ekologiczna, jest zgodna
  z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego.
 • Prowadzi sprawy związane z ekologią rolniczą a w szczególności: - analizuje dokumentację dotyczącą wniosków
  o pozwolenia na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach określonych
  w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r.
 • Wykonuje zadania określone w przepisach o rolnictwie ekologicznym, o rejestracji i o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolno - spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, o nawozach i nawożeniu, o organizacji rynków rolnych w celu wyeliminowania z rynku produktów zafałszowanych oraz o niewłaściwej jakości,
 • Sporządza protokoły i inną dokumentację z przeprowadzonych kontroli lub ocen jakości handlowej artykułów rolno
  - spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w celu udokumentowania wyników kontroli lub ocen.
 • Opracowuje informacje o wynikach kontroli w celu sporządzenia sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych.
 • Przygotowuje projekty dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora.

Warunki pracy

·Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie – wyjazdy służbowe.

·Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego, budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo- istnieją bariery architektoniczne (występują schody, brak windy, brak odpowiednio dostosowanej toalety). Praca w większości przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


Inne
Narzędziami pracy są: komputer oraz urządzenia biurowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • wymagania dodatkowe
 • wykształcenie – wyższe, przeszkolenie - z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność obsługi komputera i programów biurowych (MS Office, Excel),
 • szczególne uprawnienia – posiadanie uprawnień do kierowania samochodem osobowym,
 • znajomość ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 267),
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.),
 • znajomość rozporządzenia Rady (WE) Nr 1306/2013 dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20.12.2013 r.),
 • znajomość ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975),
 • znajomość rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych u uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. WE L 189, 20.07.2007, ze zm.,
 • znajomość rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 250, poz. 1, ze zm.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

okopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

11-04-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Lubelska 46
35-233 Rzeszów

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu w zamkniętych i podpisanych kopertach wraz z podaniem numeru ogłoszenia o naborze lub za pośrednictwem poczty. Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie lub data ich nadania w placówce pocztowej) nie będą rozpatrywane. Oferta kandydata powinna zawierać numer telefonu i adres poczty elektronicznej kandydata, brak tego wymogu może uniemożliwić skontaktowanie się z osobą, która przejdzie pierwszy etap rekrutacji.
Wszystkie wymagane dokumenty winny być podpisane własnoręcznym podpisem.
Proponowane wynagrodzenie: 1700 zł brutto.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie
nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr tel. (17) 853-34-38.

Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie

Informację wprowadził: Beata Miąsik

Data wytworzenia: 04-04-2014

Opublikowane przez: Marek Szpunar

Historia zmian:

18-05-2017 - Marek Szpunar Podgląd

20-05-2014 - Beata Miąsik Podgląd

20-05-2014 - Beata Miąsik Podgląd

Powrót Zapisz pdf