UWAGA!
Informujemy, iż z dniem 11 grudnia 2020 r. strona Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie została przeniesiona do serwisu Gov.pl
Adres nowej strony: https://www.gov.pl/web/wijhars-rzeszow
Wszystkie informacje i postępowania po 11 grudnia 2020 r. będą publikowane wyłącznie na portalu Gov.pl.

Statut

Załącznik do zarządzenia nr  130/20
Wojewody Podkarpackiego


STATUT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE

§ 1. 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektoratem”, jest jednostką organizacyjną rządowej administracji zespolonej podległą Wojewodzie Podkarpackiemu, który nią kieruje, koordynuje i kontroluje jej działalność, zapewnia warunki do skutecznego działania oraz ponosi odpowiedzialność związaną z jej funkcjonowaniem.
2. Centralnym organem administracji rządowej, koordynującym i nadzorującym działalność Wojewódzkiego Inspektoratu jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
§ 2. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Rzeszów.
§ 3. Wojewódzki Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.
§ 4. Wojewódzki Inspektorat zapewnia wykonywanie przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zadań określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 z późn. zm.) oraz w przepisach odrębnych, w szczególności dotyczących:
1) nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, obejmującego:
a) kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych zagranicę,
b) kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrole graniczne tych artykułów,
c) dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
d) powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (systemu RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,
e) kontrole artykułów rolno-spożywczych oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia, chronionymi oznaczeniami geograficznymi albo nazwami gwarantowanych tradycyjnych specjalności, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych albo gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz współpracę z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,
f) kontrole wyrobów winiarskich oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia lub chronionymi oznaczeniami geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia lub chronionych oznaczeń geograficznych oraz współpracę z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,
g) kontrole napojów spirytusowych oznakowanych chronionymi oznaczeniami geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych oznaczeń geograficznych oraz współpracę z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,
h) kontrole artykułów rolno-spożywczych oznaczonych określeniem jakościowym stosowanym fakultatywnie „produkt górski”, o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej,
i) kontrole żywności w rolniczym handlu detalicznym w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
j) kontrole oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych (produktów GMO) w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
k) kontrole oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie wymagań o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
2) kontroli warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
3) kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
4) współpracy z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;
5) współpracy z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z działem IIIa ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
6) współpracy z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo w pracach tych organizacji;
7)wykonywania badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących organizacji rynków rolnych;
8) wykonywania badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z działem IIIa ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
9) udzielania informacji i szkolenia w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-spożywczych;
10) współpracy z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wymienianie informacji lub próbek artykułów rolno-spożywczych;
11) prowadzenia rejestru rzeczoznawców i nadzoru nad rzeczoznawcami;
12) wydawania świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniające do otrzymania refundacji wywozowych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących warunków udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości oraz w przepisach Unii Europejskiej dotyczących przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny;
13) prowadzenia kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, z wyłączeniem refundacji eksportowych oraz działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich;
14) nadzoru w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do:
a) mięsa drobiowego,
b) jaj,
c) tusz wieprzowych,
d) tusz wołowych,
e) tusz innych zwierząt;
15) kontroli sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt, jeżeli informacja w tym zakresie została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno-spożywczego do obrotu.
16) prowadzenia spraw związanych z rolnictwem ekologicznym.
§ 5. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Wojewódzkiego Inspektoratu, a także zakres zadań jego poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu ustalony przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego.

Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie

Informację wprowadził: Beata Miąsik

Data wytworzenia: 08-04-2014

Opublikowane przez: Beata Miąsik

Historia zmian:

20-07-2020 - Stanisław Kostka Podgląd

17-03-2017 - Wijhars Rzeszów Podgląd

17-03-2017 - Marek Szpunar Podgląd

17-03-2017 - Marek Szpunar Podgląd

Powrót Zapisz pdf